วันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

อำเภอกันตัง
สารบัญ

กันตัง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตรัง ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตรัง อยู่ห่างจากตัวเมืองตรังเพียง 24 กิโลเมตร ในอดีตกันตังเป็นเมืองท่าสำคัญแห่งหนึ่งทางฝั่งมหาสมุทรอินเดีย เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ำสำคัญมาแต่โบราณเมื่อพระยารัษฎาฯ มารับตำแหน่ง พ.ศ. 2433 ได้ดำเนินการพัฒนาเมืองตรัง(กันตัง)ทุกด้าน โดยมีจุดมุ่งหมายจะทำให้เป็นเมืองค้าขาย เริ่มจากการย้า! ยเมืองจากตำบลควนธานีไปตั้งที่ตำบลกันตัง และสร้างความเจริญแก่เมืองตรัง (กันตัง)อย่างมาก การพัฒนาในสมัยพระยารัษฎาฯ ที่จะนำไปสู่ความเป็นเมืองท่าค้าขายมีอยู่หลายด้าน เริ่มจากการแก้ปัญหาความไม่สงบเรื่องโจรผู้ร้าย และส่งเสริมอาชีพพื้นฐานคือการเกษตร เริ่มต้นจากเกษตรยังชีพในครัวเรือน และขยายเป็นเกษตรเพื่อการค้า โดยใช้กุศโลบายต่าง ๆ และระบบกลไกข! องรัฐ เช่น การยกเว้นเก็บ� �าษีอากรและเกณฑ์แรงงานแก่ผู้บุกเบิกทำนา จนสามารถส่งข้าวขายปีนังได้ ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านี้ ชาวเมืองอดข้าว ต้องซื้อจากปีนังอยู่เสมอ การสร้างถนนและสะพานก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าในท้องถิ่น และส่งขายต่างประเทศทางท่าเรือกันตัง พระยารัษฎาฯ ส่งเสริมบริษัทตัวแทนซื้อขายสินค้าที่ท่าเรือกันตัง สินค้าสำคัญในสมัยนั้น ได้แก่ เป! ็ด ไก่ สุกร โค กระบือ พริกไทย ข้าว ตับจาก ไม้เคี่ยม ไม้โปรง เป็นต้น การพัฒนาของพระยารัษฎาฯ สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในส่วนกลาง ที่รัชกาลที่ 5 ทรงปฏิรูประบบราชการ และนำพาชาติเข้าสู่การพัฒนาให้เทียบทันอารยประเทศ การก่อสร้างทางรถไฟสายใต้ ที่กำหนดให้มีทางแยกจากทุ่งสงมุ่งสู่ท่าเรือกันตัง เริ่มสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2444 ส่วนในสายแยกตั้งแต่ทุ่งสงถึงกันตัง เ�! ��ิดการโดยสารระหว่างกันต� �ง - ห้วยยอด วันที่ 1 เมษายน 2456 และต่อมา เปิดการโดยสารระหว่างห้วยยอดกับทุ่งสง ในวันที่ 1 มกราคม 2446(นับปีแบบเก่า ขึ้นศักราชใหม่เดือนเมษายน เดือนมกราคม เป็นเดือนที่ 10 ของปี) เส้นทางรถไฟนี้ส่งเสริมนโยบายเมืองท่าค้าขายของพระยารัษฎาฯ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ พระยารัษฎาฯ ยังได้มองการณ์ไกล ที่จะทำให้กันตังเป็นท่าเรือค้ากับต่างประเทศได้เต็มศักยภาพ โดยเสนอทา�! ��รัฐบาลจัดสร้างท่าเรือน้ำลึก แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนใน พ.ศ. 2435 ซึ่งเป็นปีที่สถาปนากระทรวงมหาดไทย และเริ่มการปกครองระบบมณฑลขึ้นเป็นครั้งแรก หัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตกเดิมเปลี่ยนเป็นมณฑลภูเก็ต เมืองตรังเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลภูเก็ต
ในปี พ.ศ. 2434 ทางการได้ยุบเมืองปะเหลียนรวมกับเมืองตรัง ต่อมามีประกาศข้อบังคับลักษณะการปกครองท้องที่ ร.ศ.115(พ.ศ. 2439) แบ่งท้องที่การปกครองเป็นอำเภอ จังหวัดตรังมี 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง (กันตัง) อำเภอบางรัก อำเภอเขาขาว(ห้วยยอด) อำเภอสิเกา และอำเภอปะเหลียน มีตำบลรวม 109 ตำบล
ต่อมา พ.ศ. 2444 พระยารัษฎาฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต มีผู้ว่าราชการเมืองตรังต่อจากพระยารัษฎาฯ 5 คน พอถึง พ.ศ. 2458 สมัยที่พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (สิน เทพหัสดินฯ) เป็นผู้ว่าราชการเมือง มหาอำมาตย์โท พระยาสุรินทรราชา (ม.ร.ว.สิทธิ์ สุทัศน์ฯ) เป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต เห็นว่าเมืองที่กันตังอยู่ในทำเลไม่เหมาะสม เนื่องจากตอนสงครามโลก! ครั้งที่ 1 เรือดำน้ำของเยอรมันชื่อเอ็มเด็น ได้ลอยลำยิงถล่มปีนัง หากมีสงครามเกิดขึ้นอีก เมืองตรังอาจจะถูกยิงเช่นปีนัง รวมทั้งพื้นที่ลุ่ม และมีโรคระบาด หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ เสด็จฯ เมืองตรัง พ.ศ. 1458 แล้ว จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตย้ายเมืองไปตั้งที่อำเภอบางรัก และได้ย้ายไปเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2458
ปัจจุบันกันตังยังคงเป็นเมืองท่าที่สำคัญของจังหวัดตรัง โดยมีการส่งสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ผ่านท่าเทียบเรือกันตังโดยใช้เรือลากจูง ให้บริการระหว่างเส้นทางกันตัง - ปีนัง - กันตัง สัปดาห์ละสองเที่ยว โดยสินค้าที่ส่งผ่านท่าเรือกันตังจะเป็นยางพาราและไม้ยางพาราแปรรูป นอกจากนี้แล้วยังมีสินค้าเทกองประเภท แร่ยิปซั่ม ถ่านหินประวัติ
อาณาเขต

อำเภอกันตังแบ่งเขตการปกครองย่อย เป็น 1 เขตเทศบาล 13 ตำบล 13 อบต และ 83 หมู่บ้าน

ทิศเหนือ ติด อ.เมืองตรัง และ อ.สิเกา
ทิศใต้ ติด ทะเลอันดามัน
ทิศตะวันออก ติด อ.ย่านตาขาว และ อ.ปะเหลียน
ทิศตะวันตก ติด อ.สิเกา และ ทะเลอันดามัน
เทศบาลเมืองกันตัง
ควนธานี
บางหมาก
บางเป้า
วังวน
กันตังใต้
โคกยาง
คลองลุ
ย่านซื่อ
บ่อน้ำร้อน
บางสัก
นาเกลือ
เกาะลิบง
คลองชีล้อม

สถานที่น่าสนใจ
การเดินทางจากอำเภอกันตังไปอำเภอใกล้เคียงในจังหวัดตรังวัดเป็นระยะทางโดยประมาณดังนี้

กิ่งอำเภอ หาดเจ้าสำราญประมาณ 64.98 กิโลเมตร
อำเภอ นาโยงประมาณ 39.35 กิโลเมตร
อำเภอ ปะเหลียนประมาณ 65.01 กิโลเมตร
อำเภอ ย่านตาขาวประมาณ 43.73 กิโลเมตร
อำเภอ รัษฎาประมาณ 64.85 กิโลเมตร
อำเภอ วังวิเศษประมาณ 70.12 กิโลเมตร
อำเภอ สิเกาประมาณ 52.55 กิโลเมตร
อำเภอ ห้วยยอดประมาณ 53.58 กิโลเมตร
อำเภอ เมืองประมาณ 26.60 กิโลเมตร

วันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

โตเอแอนิเมชัน

โตเอ แอนิเมชัน (ญี่ปุ่น: 東映アニメーション / อังกฤษ: TOEI ANIMATION CO., LTD.) เป็นบริษัทผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันของญี่ปุ่น เดิมเคยใช้ชื่อว่า โตเอโดงะ (東映動画) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มกราคม ค.ศ. 1948 สร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชันมาแล้วมากมายหลายเรื่อง ทั้งภาพยนตร์เรื่องยาว และภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ทีมงานหลัก

เซกิ ฮิโรมิ (関 弘美)
ชิมิซุ ชินจิ (清水慎治)
ซากุราดะ ฮิโรยูกิ (櫻田博之)
วาชิโอะ เทน (鷲尾 天)

โปรดิวเซอร์

โอกะ โยชิฮิโระ (岡 佳広)
ซาซากิ โนริโยะ (佐々木憲世)
อิโต้ นาโอซุมิ (伊藤尚住)
นางามิเนะ ทัตสึยะ (長峯達也)
จิโอกะ คิมิโตชิ (地岡公俊)
มูระ โทชิอากิ (村 敏明)
นิชิซาวะ โนบุทากะ (西沢信孝)
นิชิโอะ ไดสุเกะ (西尾大介)
อุเอดะ โยชิฮิโระ (上田芳裕)
อุดะ โคโนสุเกะ (宇田鋼之介)
ทาเคโนะอุจิ คาซุฮิสะ (竹之内和久)
ชิบาตะ ฮิโรกิ (芝田浩樹)

ผู้กำกับผลงาน

ชู้ต! (蒼き伝説シュート!)
อะคุมะคุง (悪魔くん)
อาซาริจัง (あさりちゃん)
อะชิตะ โนะ นาจา (明日のナージャ)
อาแบช ยะคิวกุน (アパッチ野球軍)
อายาคาชิ (怪 ~ayakashi~)
แอร์โรว์เอ็มเบลม กรังปรีซ์ โนะ ทากะ (アローエンブレム グランプリの鷹)
อิคคิวซัง (一休さん)
กัปตันฮาร์ล็อก (宇宙海賊キャプテンハーロック)
ขาคู่ ทะลุฟ้า (エア・ギア)
แอร์มาสเตอร์ (エアマスター)
SF ไซยูกิ สตาร์ซิงเกอร์ (SF西遊記スタージンガー)
เคน ลูกหมาป่า (狼少年ケン)
แม่มดน้อยโดเรมี (おジャ魔女どれみ) ทุกภาค
คานอน (Kanon)
นินจาเงาแดง (仮面の忍者赤影)
โจรสาวจ้าววายุ (神風怪盗ジャンヌ)
คามิซามะ คาโซคุ (神様家族)
คาริอาเงะคุง (かりあげクン)
คิโคคันไต ไดราเกอร์ XV (機甲艦隊ダイラガーXV)
คิก โนะ โอนิ (キックの鬼)
แคนดี้ สาวน้อยจอมแก่น (キャンディ・キャンディ)
คิวตี้ฮันนี่ (キューティーハニー)
คิวตี้ฮันนี่ F (キューティーハニーF)
รถด่วนอวกาศ 999 (銀河鉄道999)
ปริศนาปลาทอง (きんぎょ注意報!)
คินดะอิจิกับคดีฆาตกรรมปริศนา (金田一少年の事件簿)
คินนิคุแมน (キン肉マン)
คินนิคุแมน 2 (キン肉マンII世)
กูกู กัมโม่ (Gu-Guガンモ)
คูโซคางาคุเซไค กัลลิเวอร์บอย (空想科学世界ガリバーボーイ)
เกะเกะเกะ โนะ คิทาโร่ (ゲゲゲの鬼太郎)
อภินิหารหุ่น 3 พลัง, เก็ตเตอร์โรโบ (ゲッターロボ) ทุกภาค
เก็นชิ โชเน็น ริว (原始少年リュウ)
โกคิวโจจิ อิคคิแมน (剛Q超児イッキマン)
แผนปราบผีไม่มีอั้น (GS美神)
โคโซคุ เดนจิน อัลเบกัส (光速電神アルベガス)
จี๊ก ไอ้เหล็กไหล (鋼鉄ジーグ)
เก็บหัวใจให้คนข้างบ้าน (ご近所物語)
กัชเบล (金色のガッシュベル!!)
ไซบอร์ก 009 (サイボーグ009) - ค.ศ. 1968 เป็นแอนิเมชันภาพขาว-ดำ
โรงเรียนลูกผู้ชาย (魁!!男塾)
ซาบุ โต๊ะ อิจิ โทริโมโนะฮิคาเอะ (佐武と市捕物控) - ผลงานสร้างร่วมกับ สตูดีโอซีโร และ มุชิโปรดักชัน
เจ็ตเตอร์ มารุส (ジェッターマルス)
มืออสูรล่าปีศาจ (地獄先生ぬ~べ~)
โชเน็น โตกุกาวะ อิเอยาสุ (少年徳川家康)
โชบุชิ เด็นเซทสึ เท็ตสึยะ (勝負師伝説 哲也)
สต๊อป!! ฮิบาริคุง! (ストップ!!ひばりくん!)
สแลมดังก์ (スラムダンク)
เซนต์เซย่า (聖闘士星矢)
เซโนซาก้า ดิ แอนิเมชัน (Xenosaga THE ANIMATION)
หน้ากากเสือ (タイガーマスク)
หน้ากากเสือ 2 (タイガーマスク二世)
มังกรเวหา ไกคิง (大空魔竜ガイキング)
โจจินเซ็นไต บาราแท็ค (超人戦隊バラタック)
สึริบากะนิชชิ (釣りバカ日誌)
ดิจิมอน (デジモン) ทุกภาค
ค้างคาวกายสิทธิ์, เดวิลแมน (デビルマン)
พาวเวอร์พัฟเกิรลส์ ฉบับญี่ปุ่น (出ましたっ!パワパフガールズZ)
ดอกเตอร์สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่ (Dr.スランプ アラレちゃん)
ไดตะลุยแดนเวทมนตร์ (DRAGON QUEST -ダイの大冒険-)
ดราก้อนบอล (ドラゴンボール) ทุกภาค
โดโรรอน เอ็นมะคุง (ドロロンえん魔くん)
ทงงาริโบชิ โนะ เมโมรุ (とんがり帽子のメモル)
โนโนจัง (ののちゃん)
บาตาริโร่! (パタリロ!)
สาวแกร่งแรงเกินร้อย (花より男子)
บาบิลที่ 2 (バビル2世) ฉบับสร้างครั้งแรก
เซเลอร์มูน (美少女戦士セーラームーン) ทุกภาค
ปิโปะปะโปะแบทเทิลคุง (ピポパポパトルくん)
หนูน้อยอั๊กโกะจัง (ひみつのアッコちゃん)
มหัศจรรย์สาวน้อยพริตตี้เคียว (ふたりはプリキュア) ทุกภาค
หมัดเทพเจ้าดาวเหนือ (北斗の拳)
โบะโบะโบโบะ โบโบะโบ้ (ボボボーボ・ボーボボ)
โบเคงโอ บิต (冒険王ビィト)
สายฟ้ากาคีน (マグネロボ ガ・キーン)
พ่อมดน้อยทัลลูตคุง (まじかる☆タルるートくん)
มาชแรมโบ้ (マシュランボー)
มาชินก้า Z (マジンガーZ)
เกรทมาชินก้า (グレートマジンガー)
เกรนไดเซอร์ (UFOロボ グレンダイザー)
แมชชีนฮายาบุสะ (マシンハヤブサ)
แม่มดน้อยแซลลี่ (魔法使いサリー)
วุ่นรักเทพพิทักษ์จันทรา (まもって守護月天!)
มิครอยด์ S (ミクロイドS)
เมืองแสนสุข, เมเปิ้ลทาวน์ โมโนงาตาริ (メイプルタウン物語)
โมเร็ตสึ อาทาโร่ (もーれつア太郎)
มาร์มาเลดบอย (ママレード・ボーイ)
เกมกลคนอัจฉริยะ (遊☆戯☆王)
ยอดมนุษย์วิงแมน (夢戦士ウイングマン)
ยูเมะ โนะ เครยอน โอโคคุ (夢のクレヨン王国)
นักชกจ้าวสังเวียน (リングにかけろ)
ริน สาวน้อยจอมแก่น (レディレディ!!)
เรนโบว์เซ็นไต โรบิน (レインボー戦隊ロビン)
วางะ เซชุน โนะ อาร์เคเดีย มุเก็นคิโด SSX (わが青春のアルカディア 無限軌道SSX)
วาคุเซโรโบ ดันการ์ด เอ (惑星ロボ ダンガードA)
วันพีซ (ONE PIECE)

ภาพยนตร์การ์ตูนชุดผลงานที่มีส่วนร่วมในการผลิต

โตเอ ชูเปอร์ฮีโร่
อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติในประเทศไทยเกิดขึ้นจาก พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ซึ่งได้ให้ความหมายของอุทยานแห่งชาติไว้ว่า ได้แก่ "บริเวณที่ดินแห่งใดที่มีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจ ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน โดยรัฐจะประกาศพระราชกฤษฎีกา และให้มีแผนที่แสดงแนวเขตแห่งบริเวณที่กำหนดนั้นแนบท�! ��ายพระราชกฤษฎีกาด้วย บริเวณที่กำหนดนี้เรียกว่า อุทยานแห่งชาติ ที่ดินที่จะกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาตินั้น ต้องเป็นที่ดินที่มิได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใดซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง ให้มีกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ประกอบด้วยปลัดกระทรวงเกษตรเป็นประธาน อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมมหาดไทย ผู้แทนกรมท! ี่ดิน และกรรมการอื่นไม่เ กินสิบเอ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง" แนวคิดเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติริเริ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียง เช่น อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี
หลักการสงวนรักษาที่ดินที่มีสภาพธรรมชาตินั้นทำได้หลายแบบ หลายระดับ ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ, อุทยานแห่งชาติ, วนอุทยาน, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า, เขตห้ามล่าสัตว์ป่า, ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ, และ สวนรุกขชาติ ในส่วนอุทยานแห่งชาติของไทยนั้น แบ่งเป็นอุทยานแห่งชาติทางบก และทางทะเล
อุทยานแห่งชาติที่สำคัญของไทย เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, อุทยานแห่งชาติภูกระดึง, อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง, อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่, เป็นต้น การกระทำสิ่งใดในบริเวณอุทยานแห่งชาติจะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ และผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ

วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

สแควร์เอนิกซ์

สแควร์เอนิกซ์ (ญี่ปุ่น:スクウェア・エニックス Sukuwea Enikkusu ; อังกฤษ:Square-Enix) คือ ชื่อของบริษัทผลิตเกมอาร์พีจี (RPG) ชื่อดัง สร้างผลงานมาแล้วมากมายแต่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคงหนีไม่พ้นเกม ไฟนอลแฟนตาซี และ ดราก้อนเควสต์
สแควร์เอนิกซ์ เป็นบริษัทที่เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่าง บริษัทสแควร์ และ เอนิกซ์ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 โดยการควบรวมกันครั้งนี้ผู้ถือหุ้นในบริษัทสแควร์ได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นสัดส่วน 0.81 และเอนิกซ์ได้รับในอัตรา 1:1 แต่นอกเหนือจากเรื่องส่วนแบ่งของผู้ถือหุ้น ในส่วนของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนของบริษัทสแควร์ได้รับบทบ�! �ทในฐานะผู้นำในสแควร์เอนิกซ์ รวมทั้งประธานบริษัทสแควร์ซึ่งก็คือนายโยอิจิ วาดะ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานของสแควร์เอนิกซ์นั่นเอง


ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

มิดเดิลเอิร์ธ (Middle-Earth) คือดินแดนในจินตนิยายของ เจ. อาร์. อาร์. โทลคีน ดินแดนนี้มีแม่น้ำสายต่างๆ มากมาย ต่อไปนี้เป็นรายชื่อแม่น้ำที่สำคัญ
(ดูเพิ่มเติม แม่น้ำในแผ่นดินเบเลริอันด์)สารบัญ

กลันดูอิน
กวาธโล
กิลไรน์
แกลดเดนเคเลบรันท์นิมรอเดลริงโกล

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

แฟกซ์อินเทอร์เน็ต
สารบัญ
ทุกการใช้งานของบริการแฟกซ์ผ่านอินเตอร์เนต ผู้ใช้ต้องเปิดแอ็คเคาท์ใช้งานโดยการกำหนดชื่อล็อกอินและรหัสส่วนตัวในการใช้งานแอ๊คเคาท์ เมื่อเปิดแอ๊คเคาท์ได้แล้ว ผู้ใช้จำเป็นต้องสมัครใช้บริการเพื่อให้ได้เครดิตในการส่งหรือรับแฟกซ์ตามแต่ราคาค่าบริการของผู้ให้บริการแต่ละราย
ผู้ให้บริการจะให้หมายเลขในการส่งและรับแฟกซ์ภายใต้รหัสท้องที่ เช่น 01, 02, 06, 053 เป็นต้นตามแต่ละโอเปอร์เรเตอร์ เมื่อผู้ใช้ได้รับเลขหมายดังกล่าวแล้วก้อจะสามารถรับและส่งแฟกซ์ผ่านอินเตอร์เนตได้เหมือนกับการส่งแฟกซ์แบบใช้เครื่องแฟกซ์แบบดั้งเดิม
a. กระบวนการรับแฟกซ์ผ่านอินเตอร์เนตมีดังต่อไปนี
การส่งแฟกซ์จากเครื่องแฟกซ์แบบดั้งเดิมไปยังผู้ใช้แฟกซ์ผ่านอินเตอร์เนตนั้นมีวิธีการแบบเดียวกับการส่งแฟกซ์จากเครื่องแฟกซ์หนึ่งไปยังเครื่องแฟกซ์อีกหมายเลขหนึ่งโดยแฟกซ์จะถูกส่งผ่านสวิชต์เนทเวริ์ก เทเลโฟนิค (Public Switched Telephone Network, PSTN)โดยผ่านแฟกซ์เซอร์ฟเวอร์ (Server) ซึ่งแฟกซ์เซอร์เวอร์จะเป็นตัวรับสัญญาณซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับเครื่องแฟกซ์แบบดั้งเดิมในการรับ! และแปลงข้อมูลที่ได้รับให้อยู่ในรูปแบบของ PDF หรือ TIFF ไฟล์ตามแต่ผู้ใช้งานจะเลือกใช้ หลังจากนั้น แฟกซ์ที่ได้มีการส่งผ่านเซอร์เวอร์จะปรากฎอยู่ใน เวปอินเตอร์เฟสของการรับข้อความแฟกซ์ของแอ๊คเคาท์ที่ได้มีการสมัครใช้งาน
จะมีการแจ้งเตือนเมื่อได้รับข้อความแฟกซ์ใหม่ผ่านทางอีเมลล์ซึ่งจะมีเอกสารแฟกซ์เป็นไฟล์แนบมากับอีเมลล์แจ้งเตือนนั้นด้วย หรือบางครั้งการแจ้งเตือนจะอยู่ในรูปแบบของ SMS ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
b. กระบวนการส่งแฟกซ์ผ่านอินเตอร์เนตมีดังต่อไปนี้
ผู้ใช้งานเข้าไปที่แอ็คเคาท์ของตนเองที่ได้ทำการสมัครเป็นสมาชิกไว้กับเวปไซต์ของผู้ให้บริการ โดยทำการเลือกเลขหมายปลายทางที่ต้องการส่งแฟกซ์พร้อมทั้งแนบ(attach)ไฟล์ที่ต้องการส่ง โดยเอกสารที่จะส่งนั้นต้องอยู่ในฟอร์แมทของ PDF หรือ TIFF ไฟล์ตามแต่ข้อกำหนดของผู้ให้บริการแต่ละรายและความต้องการในการใช้งานของผู้ส่ง ซึ่งไฟล์ที่ได้แนบนั้นจะปรากฎอยู่ในอินเต�! ��ร์เฟสการส่ง พร้อมที่จะส่งออก เมื่อทำการส่งออก ไฟล์ที่ผู้รับได้รับจะเป็นไฟล์เดียวกับที่ผู้ส่งได้ส่งออกนั่นเอง
ข้อมูลจะถูกส่งผ่านแฟกซ์เซอร์เวอร์ซึ่งจะส่งสัญญาณไปยังเครื่องแฟกซ์ปลายทางผ่านเครือข่ายสัญญาณเทเลโฟนิค ซึ่งเรียกว่า สวิชท์สัญญาณเทเลโฟนิค (Public Switched Telephone Network, PSTN) เมื่อแฟกซ์ถึงผู้รับปลายทางแล้ว ผู้ส่งจะได้รับข้อความยืนยันว่าการส่งข้อความเสร็จสมบูรณ์แล้วภายในแอ็คเคาท์การใช้งานหรือจากอีเมลล์
กระบวนการทำงานของแฟกซ์ผ่านอินเตอร์เนต
แฟกซ์อินเตอร์เนตมีข้อดีมากกว่าเครื่องแฟกซ์แบบดั้งเดิมในแง่ของการประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าและใช้งานที่ง่ายกว่า •ไม่ต้องมีการติดตั้งซอฟแวร์หรืออุปกรณ์เพิ่มเติม ทุกการส่งข้อมูลสามารถจัดการได้ผ่านทางเวปอินเตอร์เฟสของผู้ให้บริการผ่านแอ็คเคาท์ของผู้ใช้งาน •ไม่ต้องมีเครื่องแฟกซ์ ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของกระดาษ, โทนเนอร์, ค่าซ่อมบำรุง, อื่น�! �� •ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าสายโทรศัพท์รายเดือนสำหรับใช้กับเครื่องแฟกซ์โดยเฉพาะ •แฟกซ์ผ่านอินเตอร์เนตสามารถรับแฟกซ์ได้ทุกเวลาโดยที่ไม่จำเป็นต้องเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ และสามารถรับแฟกซ์ได้จำนวนมากในเวลาเดียวกัน •สามารถส่งแฟกซ์จากที่ใดก็ได้ เนื่องจากทุกการส่งข้อมูลสามารถสั่งการได้ผ่านเวปอินเตอร์เฟส จากคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ที่มีการเชื่อม�! �่ออินเตอร์เนต •มีความเป� �นส่วนตัวสูงเนื่องจากแฟกซ์จะถูกส่งไปยังแอ็คเคาท์ของผู้ใช้งานโดยตรง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกอ่านโดยผู้อื่น
ผู้ให้บริการแฟกซ์ผ่านอินเตอร์เนตและราคาค่าบริการ
บทความในวิกิพีเดีย : fr:fax par internetวันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ภิญโญ

ภิญโญ รู้ธรรม (เกิด 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500) เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิง โดยเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่ม "ซูโม่สำอางค์" เพื่อผลิตรายการ "เพชฌฆาตความเครียด" ที่โด่งดังมากในสมัยนั้น เป็นผู้ริเริ่มรายการ "แบบว่า…โลกเบี้ยว" ที่ออกอากาศนานถึง 17 ปี และเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท "TEEN TALK" ที่มีชื! ่อเสียงในหมู่วัยรุ่นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบัน
ด้วยใจรักงานด้านโทรทัศน์ คุณภิญโญจึงเป็นสถาปนิกอยู่ได้ไม่นาน และต้องลาออกไปเป็นผู้อำนวยการผลิต ผลิตรายการโทรทัศน์ให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งด้วยกัน เช่น บริษัท PREMIER MARKETING, แกรมมี่ และ ไนท์สปอต จนปัจจุบันเป็น Executive Producer รายการโทรทัศน์ให้กับบริษัท BORN & ASSOCIATES
จากประสบการณ์และความสามารถของคุณภิญโญ ทำให้ได้รับรางวัลเกียรติยศมากมาย อาทิ รางวัลโทรทัศน์ทองคำมินิซีรีส์ยอดเยี่ยมจากรายการโทรทัศน์ "แดนสนธยา" เรื่อง "หน้ากาก" รางวัลโทรทัศน์ทองคำจากรายการ "E FOR TEENS" ซึ่งเป็นรายการ EDUTAINMENT สำหรับวัยรุ่นรายการแรกในประเทศไทย และในปี พ.ศ. 2542 ได้รับรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่อง รักออกแบบไม่ได้ (โอ-เนกาทีฟ)


ดาวต่างมุม : ชีวิตรัก 'จั๊กจั่น' เจ็บแล้วต้องจำ

ด้วยวัยเพียง 25 ปี ของสาวน้อยที่ชื่อ จั๊กจั่น-อคัมย์สิริ สุวรรณศุข แต่กลับต้องเจอมรสุมหัวใจที่ถาโถมเข้ามาจนแทบยืนไม่อยู่ พอถึงวันนี้เวลาผ่านไป หัวใจของเธอเข้มแข็ง และกลับมาร่าเริงเป็นจั๊กจั่นที่พร้อมจะส่งเสียงร้องสร้างความสดใสให้โลกใบนี้อีกครั้ง “ดาวต่างมุม” วันนี้เลยขอเปิดมุมมองของจั๊กจั่นในวันนี้ที่โตขึ้นกว่าวันวาน

ช่วงชีวิตในวัยเด็กเป็นยังไง?

วัยเด็กของจั่นเรียกได้ว่า เรียบง่ายเหมือนเด็กทั่วไป ตื่นเช้ามาไปโรงเรียนแล้วก็กลับบ้าน สังคมเพื่อนก็จะเป็นสังคมเดิม ๆ กลุ่มเดิม ๆ เป็นโรงเรียนหญิงล้วน ด้วยความที่เป็นลูกสาวคนเดียว มีพี่ชายห่างกัน 6 ปี คุณพ่อเสียตั้งแต่จั่น 2 ขวบครึ่ง คุณแม่ก็ดูแลเรามาตลอด ชีวิตไม่หวือหวาเลย ก็แก่นบ้างแต่ไม่ได้มากอะไร คือเป็นคนไม่เรียบร้อย ห้าวบ้าง แต่คุณแม่หวงเพราะเป็นลูกสาวมากกว่า พอจั่นขึ้น ม.4 ปุ๊บ พี่ชายก็ตัดสินใจไปเรียนเมืองนอก เหลือจั่นกับแม่ 2 คน พอเราเริ่มโตขึ้น ก็เริ่มมีหนุ่ม ๆ เข้ามาจีบบ้าง ก็มีป๊อปปี้เลิฟสมัยเด็ก ๆ ซึ่งก็ไม่ได้ซีเรียส

การที่ชีวิตอยู่กับแม่สองคน มีเหงาบ้างไหม?

เหงาค่ะ เพราะว่าจริง ๆ แล้วกับพี่ชายจะสนิทกัน มีอะไรก็คุยกัน พี่ชายถือว่าเป็นผู้ชายคนเดียวในชีวิตที่ไม่เคยทำให้เราเสียใจหรือเสียน้ำตา มีอะไรก็จะโทรฯปรึกษาตลอด ช่วงแรกที่เขาไปเมืองนอกจะโทรฯมาทุกอาทิตย์ แล้วก็มีคุยทางอินเทอร์เน็ตตลอด ช่วงที่มีปัญหาเขาก็บินกลับมาเยี่ยม แต่กับคุณแม่ตอนเด็ก ๆ เหมือนจะกลัว เพราะคุณแม่ดุ ตอนนั้นเราไม่ได้เรียนเก่งเท่าพี่ชาย ซึ่งเขาเป็นนักเรียนทุน เราก็รู้สึกว่าทำไมเราเรียนไม่เก่ง แต่ว่าก็ไม่ได้ซีเรียส คุณแม่ก็แบบว่าทำไมไม่อ่านหนังสือ ทำไมไม่ขยัน แต่สุดท้ายก็ไม่ได้กดดันอะไร

คุณแม่ให้อิสระมากไหม?


เป็นประชาธิปไตย มีอะไรก็คุยได้ เคยมีไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็ไม่ได้บอกแม่ เขาก็เป็นห่วง จริง ๆ แล้วเราก็บอกตรง ๆ ก็ได้ ไม่ต้องโกหก คุณแม่ค่อนข้างที่จะเป็นประชาธิปไตยอยากทำอะไรทำ แต่ว่าถ้าทำแล้วต้องรับสิ่งที่ตามมาให้ได้ ไม่มีกอด ไม่มีโอ๋ แต่จะคอยให้กำลังใจ ปลอบใจ เอาเป็นว่าคุณแม่เป็นคนเข้มแข็งมาก เขาจะคอยพูดเสมอว่าถ้าแม่เป็นอะไรไปจั่นจะอยู่อย่างไร จะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวได้ไหม เลยทำให้จั่นขับรถเป็นตั้งแต่เด็ก พอพี่ชายอยู่เมืองนอกคุณแม่ให้หัดขับรถ เผื่อคุณแม่ไม่สบายตอนกลางคืนก็จะได้ขับรถพาแม่ไปหาหมอได้ คือจะสอนให้เราทำอะไรเองตั้งแต่เด็ก

ด้วยความที่เสียคุณพ่อตั้งแต่เด็กมีความรู้สึกว่าชีวิตเราขาดไหม?

ไม่ค่ะ เพราะตอนนี้จั่นก็รู้สึกว่ามีความสุขดี จั่นอยากได้อะไรก็ได้ ที่ไม่ไร้สาระนะ เช่น อยากเรียนบัลเลต์ เรียนพิเศษ แม่ก็ให้ มันต้องสมเหตุสมผล แต่มีช่วงหนึ่งที่แบบว่าติดเพื่อน พอแม่เตือน เราก็แบบโอ๊ย! แม่ไม่เข้าใจเลย พอถึงตอนนี้เราก็รู้ว่าแม่เป็นห่วง เพียงแต่ว่าช่วงนั้นเรารั้น จั่นไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองขาด แต่ว่าเวลาที่เราเห็นคุณพ่อเดินจูงลูกไปส่งโรงเรียน เป็นภาพที่น่ารัก บางทีในหมู่บ้านน้ำท่วม พ่อเอาลูกขี่หลังน่ารักดี แต่ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุอย่างนี้ เพราะคุณพ่อเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ แต่คุณแม่ก็เลี้ยงดูจั่นดี แม่เป็นไอดอล เป็นผู้หญิงที่เก่ง

ชีวิตในวงการถือเป็นจุดเปลี่ยน?

เริ่มเข้าวงการตอนก่อนจบปี 3 ได้ถ่ายโฆษณาก่อน คืออาของเพื่อนทำโมเดลิ่งอยู่ เขาบอกให้ลองไปถ่ายรูปดูไหม แรก ๆ ไม่กล้า กลัว แต่เห็นว่าเป็นอาของเพื่อนก็โอเค ถ่ายโฆษณาเสร็จ จั่นก็เข้าไปเทสต์เสียงที่แกรมมี่ก่อน เพราะอยากเป็นนักร้อง ตอนนั้นมีโครงการค้นหานักแสดงหน้าใหม่ เอ็กแซ็กท์ สตาร์เซิร์ช ก็ลองไป ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ก็ติด 1 ใน 5 ได้มาเล่นละครเรื่องแรกคือ 'เฮฮาคาเฟ่' หลังจากนั้นชีวิตเริ่มเปลี่ยนแล้ว อย่างเมื่อก่อนไปมหาวิทยาลัยตื่นเช้าขี้เกียจ ไม่ตื่น ไม่ไปบ้าง พอเข้ามาทำงานตรงนี้ ต้องรับผิดชอบมากขึ้น เลยรู้สึกว่าถ้าเลิกดึก เหนื่อยแค่ไหนก็ต้องไปเรียน เพราะสัญญากับคุณแม่ว่าถ้าเข้ามาในวงการจะเรียนให้จบ 4 ปีจะไม่ทิ้งเรียน เพราะเขากลัวว่าเราจะทิ้งเรียน แล้วจั่นก็เรียนจบได้ ตอนนี้จั่นก็ทำงานเข้าปีที่ 5 แล้ว

5 ปีที่ผ่านมาให้อะไรบ้าง?

เยอะมาก เมื่อก่อนเราจะมองโลกในแง่ดีตลอดเวลา คิดว่าทุกคนจะต้องดีกับเรา จั่นเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดร้ายกับใคร ใครเข้ามาก็จะให้หนึ่งร้อยหมด ให้ใจคนง่าย พอมาเจอคนที่หลากหลาย ด้วยการทำงานก็ค่อนข้างกดดัน บางทีก็กลับบ้านร้องไห้ ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะทำงานตรงนี้ได้ไหม บางทีเราก็ใหม่ครั้งแรกก็กดดัน เรากำลังเรียนอยู่ก็กดดันว่าจะจบ 4 ปีไหม การทำงานกับคนหมู่มากต้องปรับตัว บางทีการวางตัวก็ยังไม่ค่อยถูก อย่างมีงานหนึ่งไปเจอพี่ ๆ นัก ข่าวก็ต้องไหว้ แต่ก็ถูกว่ามือไม้แข็ง ไม่ค่อยไหว้ งงเหมือนกัน คือมีอะไรหลายอย่างที่ต้องปรับตัว ต้องทำให้ได้ แม่บอกว่าทุกงานที่ทำมันต้องมีปัญหาหมด ถ้าไม่อยากมีปัญหาก็ไม่ต้องทำงาน ออกมานอนอยู่บ้าน ก็เลยมีกำลังใจขึ้น ในเมื่อปัญหามันมีไว้แก้ แล้วทำไมเราถึงจะสู้ต่อไปไม่ได้

ยากไหมกับการเป็นจั๊กจั่นในวันนี้?

ทุกวันนี้มันก็ดีขึ้น ก็ต้องปรับตัว สิ่งที่เราเจอในแต่ละวันมันไม่เหมือนกัน จั่นในวันนี้ก็โตขึ้นกว่าเมื่อวันวาน มีเรื่องราวมีบทเรียนเข้ามาสอนเรามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน ชีวิตส่วนตัว เรื่องความรัก อีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเราอยู่ในสังคมด้วย เวลาเราทำอะไรก็เหมือนโดนจับตาเยอะกว่าคนอื่น ก็ค่อนข้างกดดัน ต้องปรับตัวแก้ไขผ่านมันไปให้ได้

อึดอัดไหมว่าที่มีคนจับตามอง ตลอดเวลา?

เฉย ๆ แล้ว ไม่อึดอัด เราเป็นอย่างไร ก็ต้องเป็นอย่างนั้น อย่างที่ผ่านมาบางทีถ้าอ่านข่าวแล้วไม่สบายใจก็จะไม่อ่าน สิ่งไหนที่ทำแล้วไม่สบายใจก็จะไม่ทำ อย่างช่วงมีข่าวจั่นยังไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์พี่ ๆ ก็จะยังไม่รับโทรศัพท์ ก็ จะกลายเป็นแบบว่าหยิ่ง ถือตัว ไม่รับโทรศัพท์ แต่จริง ๆ แล้วมันไม่ใช่ จั่นจะรอให้ตัวเองเข้มแข็งพร้อมที่จะพูด แล้วก็อยากจะพูดแค่ครั้งเดียว ไม่อยากนั่งพูดหลายรอบ อยากจะให้เข้าใจว่าไม่ได้เปลี่ยน ไป ยังเหมือนเดิม ก็มีน้อยใจบ้าง แต่ก็ต้องเดินต่อไป พอถึงจุดนี้จั่นก็มีความสุขมากแล้ว

วันนี้หัวใจแข็งแรงหรือยัง?

แข็งแรงแล้วค่ะ ตอนนั้นอย่างแรกเลยคือจั่นรู้ว่า จั่นไม่ควรจะอยู่คนเดียว เพราะว่าอกหักคงไม่มีใครอยากอยู่คนเดียว จะไม่ทำอะไรที่ไม่สบายใจ มีโอกาสไปเข้าวัดทำบุญด้วย เลยมีความรู้สึกว่าคนเราเกิดมาก็เท่านี้ ตายไปก็เอาไปไม่ได้ ชื่อเสียง ความดีที่ทำก็จะยังอยู่ทุกคนจะจำได้เท่านั้นเอง ประกอบกับว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์ก็มีคนให้กำลังใจ ทั้งคุณแม่ เพื่อน ๆ พี่ ๆ แฟนคลับ ทำให้รู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียว แม่ก็บอกว่าจำได้ไหม มันเป็นการตัดสินใจของตัวเราเอง ถ้าเกิดอะไรขึ้นจั่นจะรับมันให้ได้ ซึ่งใช่มันเกิดขึ้นแล้วจั่นก็ต้องรับมันให้ได้ แล้วเมื่อก่อนหน้านี้จั่นยังอยู่ของจั่นมาได้เลย แล้วทำไมจั่นจะใช้ชีวิตต่อไปไม่ได้ เพียงแต่ว่าจั่นจะใช้ชีวิตหลังจากนั้นอย่างไร มันก็ดีขึ้นกว่าเดิม แต่กว่าจะถึงวันนี้มันยากที่เราจะกลับมาหัวเราะ กลับมายิ้มแย้มได้อีกครั้ง ใครไม่เจอเองก็คงไม่รู้ ซึ่งบางทีก็มีกระแสข่าวหาว่าโปรโมตละครบ้าง โอเคก็ช่างมันไม่มีอะไร มันผ่านไปแล้ว ต่อไปถ้าจั่นจะเสียใจ จั่นก็ไม่เสียใจเท่าที่ผ่านมาอีก จั่นจะรับมือกับมันให้ดีขึ้น มันสอนได้หลาย ๆ อย่าง จั่นเข้าวงการมาจั่นก็ว่าจั่นโตมากขึ้น แล้วในแต่ละวันมันสอนอะไรหลาย ๆ อย่างมากขึ้น วันนี้จั่นต้องคิดให้ละเอียดรอบคอบมากกว่าทุก ๆ วัน ที่ผ่านมายอมรับนะเมื่อก่อนพูดไม่ได้คิดเหมือนเด็ก เลยทำให้บางคนเข้าใจเราผิด

แล้วรักครั้งใหม่ล่ะ?

จั่นยังไม่คิดที่จะมีความรักครั้งใหม่ ที่ผ่านมาจั่นมีโอกาสได้เล่นละคร ได้ร้องเพลงประกอบละคร หลังจากนั้นจั่นก็โชคดีที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับซูเปอร์โมเดลระดับโลก 2 คนคือ 'มอรีน โอค็อกวู' ที่จั่นร่วมทำงานออกแบบดีไซเนอร์ และ 'เพทรา เนมโคว่า' ซูเปอร์โมเดลที่รอดชีวิตจากเหตุสึนามิ เขาตั้งมูลนิธิ 'แฮปปี้ ฮาร์ท' ช่วยเหลือเด็ก มาสร้างโรงเรียน จั่นได้ร่วมงานกับเขาถือว่าเป็นรางวัลชีวิตของจั่น อย่างน้อยมีสิ่ง ดี ๆ เข้ามา เขาตั้งให้จั่นเป็นทูต คือเราลงไปเยี่ยมเด็ก ๆ เห็นเขาอยู่อย่างน่าสงสาร ทำไมเราต้องรู้สึกว่าท้อแท้ ที่ผ่านมาเรามัวทำอะไรอยู่ เราเสียเวลากับอะไรอยู่ ข้างหน้าในอนาคตเรายังมีอะไรให้ทำ ก็เลยไม่รู้สึกว่าจะต้องรีบมีความรัก เคยมีคนบอกว่าผู้หญิงเราต้องรักตัวเองให้มากกว่ารักคนอื่น เราก็จะไม่เจ็บตัว ซึ่งมันก็จริงตอนแรกจั่นก็ยังไม่เข้าใจ แต่พอมาถึงตอนนี้จั่นเข้าใจ แล้ว ถ้าเราดีแต่รักคนอื่น เราไม่รักตัวเอง พอมีอะไรมาเราก็จะเจ็บเอง

ณ วันนี้มีงานใหม่มันอาจจะทดแทนกันได้?

ทดแทนกันได้มาก เพราะก่อนหน้านี้ที่จั่นไม่ได้มีความรัก จั่นก็สนุกกับงานที่ทำ พอมาช่วงหนึ่งมีความรักก็เหมือนที่จะลืมละเลยตัวเองไป พอได้กลับมาอยู่กับตัวเองอีกครั้งก็รู้สึกว่า เรายังทำอะไรได้อีกเยอะ ยังมีคนที่เห็นในความสามารถเราอีกเยอะ อย่างเรื่องออกแบบเครื่องประดับ เราก็รู้สึกว่าเราจะทำได้หรือเปล่า เพราะไม่เคยเรียนออกแบบ แต่เป็นคนชอบแต่งตัวก็เอามาผสมผสานกัน ก็มีคนชมว่าสวย ทำไมไม่ทำขาย ทำให้จั่นรู้สึกว่าอยากทำธุรกิจของตัวเองที่มันจริงจังมากขึ้น จั่นลืมมองตัวเองไปว่าตัวเองก็มีดี ไม่ใช่แบบว่าเราอยู่ไม่ได้แล้ว เลิกโทษตัวเอง แต่กลับมองตัวเองว่าเรายังทำอะไรได้อีกตั้งเยอะ ถ้าเราไม่ให้เกียรติตัวเองแล้วใครจะมาให้เกียรติเรา ต้องเชื่อมั่นในตัวเอง เวลาที่จั่นแย่มีเรื่องอะไรที่ทำให้ไม่สบายใจจนบางทีอาจจะคิดมาก ทำไมมันเลวร้ายกับฉันอย่างนี้ ทำไมเราถึงได้คิดอย่างนั้นได้ ขนาดเด็กคนอื่นเขาแย่กว่าเราอีก ที่จั่นลงไปโรงพยาบาลตะกั่วป่า เจอน้องเผือก เขาเป็นโรคนิวมอเนียตั้งแต่ 3 ขวบจนตอนนี้ 7 ขวบ แล้วเขาช่วยตัวเองไม่ได้คือยังมีคนที่แย่กว่าเรา เรามีมือมีเท้าครบ ทำไมเราถึงไม่สู้ เราจะให้สังคมหรือว่าทุก ๆ อย่างมาทำให้เราจบเหรอ เราต้องยืนอยู่ให้ได้

ขอถามอีกที อีกนานเท่าไหร่ถึงจะพร้อมมีความรัก?

มันก็ตอบไม่ได้ แต่จั่นไม่รีบ ถ้าจะมาก็มา มีคนเข้ามา โทรฯคุยบ้างปกติ แต่ว่าไม่ได้อะไรคุยกันเป็นเพื่อน ไม่ได้คุยกับใครเป็นพิเศษ จั่นจะบอกเลยว่าจั่นยังสนุกกับการทำงาน ยังไม่อยากมีใครแล้วก็ไม่รีบด้วย ต่อไปถ้าจะมีใครเข้ามาในอนาคตจั่นก็ต้องดูอีกหลาย ๆ อย่าง แต่ไม่ใช่หมายความว่าเอาบรรทัดฐานหรือความผิดพลาดความเสียใจที่ผ่านมามาเทียบนะ คนที่เข้ามามันคนละคนกัน ต้องดูต้องคิดมากขึ้น เข้ากับครอบครัวเราไหม ให้เกียรติเราไหม เพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียว จริงอยู่ความรักมันก็คือคนสองคน แต่เรายังมีแม่ มีญาติพี่น้อง จะไม่มองมุมของตัวเองเพียงอย่างเดียว จะฟังคำคนรอบข้าง แต่ก็ไม่ใช่ฟังเอาคำคนอื่นตัดสินใจหมด รักด้วยสมอง รักด้วยเหตุผล รักด้วยหัวใจ ไม่ใช่ด้วยอารมณ์อย่างเดียว